Prawo rodzinne

Część prawa cywilnego stanowi również prawo rodzinne i opiekuńcze regulujące zagadnienia związane m.in z zawarciem i ustaniem małżeństwa, ustroje majątkowe, stosunki między rodzicami a dziećmi. Dotyczy ono stosunków majątkowych oraz niemajątkowych, wynikających z faktu zawarcia małżeństwa, aktu przysposobienia, opieki. Podstawowymi zasadami tej gałęzi prawa jest równość małżonków, zasada trwałości małżeństwa oraz zasada zabezpieczenia losów dzieci.

Kancelaria prowadzi sprawy:

 • o rozwód zarówno z orzeczeniem o winie małżonka, jak i bez orzekania o winie (jeżeli stronom zależy na szybkim zakończeniu procesu),
 • o podział majątku dorobkowego,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • o eksmisję z mieszkania,
 • o alimenty,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, tj. pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • o separację
 • o przysposobienie
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym,
 • związane z zarządem majątkiem dziecka
 • uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka

Zapraszamy do kontaktu

10 + 11 =