Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to szeroki dział prawa obejmujący regulacje dotyczące szeregu aspektów życia. Reguluje on stosunki między różnymi podmiotami społecznymi a instytucjami i organami państwowymi o charakterze administracyjnym i  Prawo to określa zasady działania instytucji państwowych, określa prawa i obowiązki pracownika i obywatela oraz tryb postępowania organów administracji. Zakres spraw objętych przepisami prawa administracyjnego jest bardzo szeroki i dotyczy m.in. ochrony zdrowia, ochrony środowiska, obronności kraju, szkolnictwo\a, budownictwa czy kultury.

Kancelaria świadczy usługi prawne w szerokim zakresie:

  • reprezentacji stron w postępowaniu administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • sporządzanie wniosków (inicjujących postępowanie administracyjne oraz w toku postępowania), odwołań, skarg
  • uzyskiwania decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu itd.)
  • odwołań od decyzji administracyjnych, decyzji urzędów skarbowych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, porady prawne z zakresu prawa budowlanego (umowy o roboty budowlane, o prace projektowe, o nadzór budowlany, procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych
  • prawa zamówień publicznych – procedura odwoławcza
  • prawa oświatowego