Prawo cywilne Lublin

W zakres prawa cywilnego wchodzą przede wszystkim stosunki majątkowe oraz niektóre stosunki osobiste (niemajątkowe). Reguluje ono kwestię różnych zobowiązań wynikających z umów, takich jak m.in.: sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło.

Ponadto w tej dziedzinie mieści się również szeroki zakres prawa rzeczowego:

 • prawo nieruchomości,
 • zasiedzenie,
 • rozgraniczenie gruntów,
 • kwestie związane z ochroną własności.

Prawo cywilne to także sprawy spadkowe, czyli dotyczące dziedziczenia, sporządzenia testamentu, zapisów i działu spadku. Obejmuje ponadto ochronę tzw. dóbr osobistych. Do nich zalicza się, np. godność, wolność, wizerunek czy prawo do prywatności.

Wsparcie dla konsumentów

W kancelarii pomoc prawną znajdą m.in. konsumenci. To osoby fizyczne, które zawierają różnego rodzaju umowy, np. sprzedaży, świadczenia usług zdrowotnych, turystycznych czy kredytu. Adwokaci specjalizujący się w prawie konsumenckim służą wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

 • procedur reklamacyjnych – odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji,
 • sporządzania oświadczeń dotyczących zwrotu towaru, reklamacji,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu, m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, nieuczciwych praktyk rynkowych, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niezgodności towaru z umową,
 • opiniowania umów konsumenckich.

Pomoc w oddłużaniu

Częstym problemem, z jakim do kancelarii w Lublinie trafiają klienci, są zadłużenia. Osoby czy podmioty, które borykają się z nim, z reguły nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Adwokaci oferują swoje wsparcie w procesie oddłużania klientów prywatnych i firm. Specjalistyczna wiedza prawna, finansowa i podatkowa pozwala rozwiązać sprawy wierzytelności powstałych w wyniku np. nieuczciwego postępowania wspólnika, zleceniodawcy, kontrahenta, upadku firmy.

Procedura oddłużająca wymaga często czasu i dużego zaangażowania oraz znajomości przepisów prawnych. Powierzenie sprawy zobowiązań finansowych kancelarii pozwoli rzetelnie i kompleksowo przeprowadzić postępowanie dążące do uporządkowania tych kwestii.

Odszkodowania

Regulowane przez prawo cywilne kwestie uzyskania odszkodowań również wchodzą w zakres usług świadczonych przez kancelarię z Lublina. Adwokaci reprezentują klientów w sprawach związanych, m.in.:

 • z dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli,
 • w postępowaniach sądowych (procesowych i nieprocesowych) – dotyczących np. spraw małżeńskich, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, o zasiedzenie, ubezwłasnowolnienie, stwierdzenie praw do spadku.

Oprócz tego kancelaria zajmuje się sporządzaniem:

 • pozwów,
 • apelacji,
 • innych pism procesowych,
 • umów cywilno-prawnych – obejmujących kwestie np. sprzedaży, dostawy, wykonania określonego dzieła, zlecenia, pożyczki, najmu, dzierżawy.

Pomoc prawna adwokatów przydaje się także w sprawach spadkowych. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, to część kwestii, z jakimi spotykają się na co dzień. Klienci oczekują również wsparcia przy rozwiązaniu problemów związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe, zapisy czy polecenia.

Innym obszarem są sprawy z zakresu prawa nieruchomości. Tu wiedza adwokacka przydaje się w trakcie prowadzenia postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi czy sporządzania różnego typu umów: zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy. Kancelaria reprezentuje klientów ponadto w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.