Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy z szeroko rozumianego prawa cywilnego. Świadczymy pomoc m.in. w następujących sprawach:

  • zobowiązań majątkowych wynikających m.in. z umów (sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, o dzieło);
  • odszkodowań i zadośćuczynień (z wypadków komunikacyjnych, NNW, wypadków przy pracy, itp.);
  • nieruchomości (zasiedzenie, rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie/zniesienie służebności, ochrona własności, sprawy wieczystoksięgowe, sporządzanie umów);
  • sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, dziedziczenie testamentowe, wydziedziczenie, umowa dożywocia, odpowiedzialność za długi spadkowe;
  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych;

Prawo cywilne to także sprawy spadkowe, czyli dotyczące dziedziczenia, sporządzenia testamentu, zapisów i działu spadku. Obejmuje ponadto ochronę tzw. dóbr osobistych. Do nich zalicza się, np. godność, wolność, wizerunek czy prawo do prywatności.

Wsparcie dla konsumentów

W kancelarii pomoc prawną znajdą m.in. konsumenci. To osoby fizyczne, które zawierają różnego rodzaju umowy, np. sprzedaży, świadczenia usług zdrowotnych, turystycznych czy kredytu. Adwokaci specjalizujący się w prawie konsumenckim służą wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

  • procedur reklamacyjnych – odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji,
  • sporządzania oświadczeń dotyczących zwrotu towaru, reklamacji,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu, m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, nieuczciwych praktyk rynkowych, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niezgodności towaru z umową,
  • opiniowania umów konsumenckich.